samtal pågår …

Treffs ”Manifest för utvecklingsregionen Skaraborgs Stad”

Detta är ett debattmaterial som är tänkt utgöra en grund i ett pågående samtal om hur och vad som kan stärka och utveckla ”Skaraborgs Stad”. Vi menar att man idag inte sätter in utvecklingsfrågor i ett omvärldsperspektiv vilket i sin tur hämmar aldrig så goda idéer. Frågan om Demokrati, Sveriges identitet i EU, Utbildning och på senare tid den allt mer styrande Urbana Normen behöver alla en genomlysning hur d

# Skaraborgs stad går att utveckla till ett nationellt och delvis internationellt konkurrenskraftigt och attraktivt område att bo, låta barn växa upp i, utbilda sig i
samt arbeta och leva i.

# ingen av Skaraborgs kommuner har möjlighet att själv skapa den attraktionskraft och välfärd som behövs för att utveckla området till något verkligt unikt.

# områdets fördelar skall således inte beskrivas och marknadsföras som nästan lika bra som storstäderna. Vi accepterar inte jämförelser som utgår från den
rådande normen – det underdåniga perspektivet – ”nästan lika bra som storstaden”.

# områdets attraktion skall och behöver inte heller jämföras med storstädernas. Det skall stå på egna ben och utgå från en alternativ välfärdsnorm till storstaden.

# människor skall kunna skapa en annorlunda, långsiktigt hållbar och livsbejakande tillvaro här. Det finns förutsättningar att leva ett modernt, inflytelserikt och självständigt liv i Skaraborgs stad.

# Skaraborgs stads unika struktur skall inbjuda till att välutbildade och duktiga människor prioriterar området också av karriärskäl. Vi skall söka människor som har förutsättningar att upptäcka fördelarna med Skaraborgs stad och som vågar skapa sin egen framtid, sina egna företag och sin egen försörjning. De som bara vill ha ett avlönat jobb kräver ej extra fokus.. Den gruppen finns som en god grundläggande struktur för samhällstillväxt.

# en ökad invandring är en förutsättning för att befolkningen i området skall öka och balansera den pågående kurvan som ger en åldrande befolkning. Invandringen måste ses och hanteras som en investering i områdets framtid och inte som nu enbart betraktas som en samhällskostnad.

# invandringen kommer att bidra till en ökad internationalisering som även den är en förutsättning för att utveckla Skaraborgs stad. De män och kvinnor vi försöker värva till området tänker, lever och verkar gärna internationellt.

# privat och offentlig samverkan (PROFFS) skall bidra till att skapa förutsättningar för utvecklingen. Båda sektorerna behöver varandra.

# Skaraborgs stad präglas i framtiden således allt mindre av bakåtsträvare med konservativa värderingar förankrade i ett bondesamhälle som knappast längre existerar. Det finns idag också nationalistiska rörelser som bara ett extremt uttryck för nostalgi och rädsla för framtiden. Bakåtsträvarna finns, men är i takt med ökad omvärldsförståelse minskar deras inflytande.

Och ni som tycker det är bra som det är – ”Du gamla sköna värld, du finns icke mer och kommer aldrig tillbaka.”
Om vi vill ha det lika bra imorgon, som vi har det idag – då måste vi tänka tvärtom om allting.

 

Talk Show with Bettina Atala and Sheila Donovan at Centre Pompidou, Paris

…samtal pågår om ”Gigafactory – Northvolt”

En Batterifabrik som räddare av klimatet?

Northvolt med tidigare Tesla-chefen Peter Carlsson i spetsen vill placera en jättefabrik i Sverige för tillverkning av batterier som ska användas i framtidens elfordon/lagringsplattformar.

Vilka utmaningar och möjligheter kräver ett sådant samhällsprojekt? För det är lika mycket ett samhällsutvecklingsprojekt som det är en företagsekonomisk investering.
De miljökonsekvenser/vinster det eventuellt kan innebära lämnar vi därhän, där finns idag en stark miljölagstiftning, och att bilar går på el istället för fossilbränsle är en självklarhet (såvida inte elen kommer från typ kolkraftverk).

Däremot vill vi peka på de mycket stora samhällsvinster som en sån här etablering innebär.

En parallellt case där det finns mycket lärdomar att dra, är etableringen i Lund av Max IV,  (den internationella partikelacceleratorn). Hela Greater Copenhagen-regionen påverkas enormt när upp emot 10.000 högutbildade arbetsplatser skapas, varav många av dessa är forskare från hela världen.

Investeringen på Max IV omfattar 18 miljarder – Batterifabriken beräknas till 40 miljarder !!

Det finns fem identifierade utvecklings och nyckelområden som Regionen runt Max IV har särskilt fokus på:

  • Stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft.
  • Bygga en stark utbildningsregion.
  • Skapa dynamiska forskningsmiljöer.
  • Öka tillgängligheten i hela regionen.
  • Utveckla regionens internationella attraktivitet.

Vi ska inte gå in på varje delområde, för den intresserade finns det mycket att läsa om detta. Men vi kan konstatera att etableringen av detta internationella prestigeprojekt innebär att man idag driver ett fokuserat arbete för det befintliga Näringslivets utveckling och uppbyggnad av relevanta Utbildningar som dessutom kräver mycket avancerad och professionella Forskningsmiljöer.

Till detta fogas de två sista områdena, det måste vara lätt att röra sig, (bil, buss, tåg) och det måste finnas attraktiva mötesplatser. Det innebär ett kulturutbud med musik, konst, evenemang mm med internationell kvalitet. Det behövs restauranger och hotell som matchar de globala storstädernas intressanta utbud. Det behövs pubar, caféer, rockklubbar och trevliga utemiljöer där forskare kan mötas över ett glas öl eller en fika för att utbyta framtidsidéer och ”tokiga” infall. (som i Oxford, eller Silicon Valley)

De Dynamiska effekterna vare sig det blir en Batterifabrik eller ej är lika positiva. Om det, mot förmodan, inte skulle bli en etablering av denna fabrik, kan alla Nätverk och strukturer som byggts upp eller planeras för kunna erbjuda andra områden inom tillverkningsindustrin, digitaliseringsbranschen eller tjänstesektorn.

Dock med ett fokus, satsningarna måste ligga inom ramen för att bygga det Hållbara samhället. Och det är ingen tvekan om att de som tittar på världen ur ett 20-50-årigt perspektiv ser ett enda spår – skapa cirkulära flöden och bygg energiförsörjningen på solen.

Det samhället och de företagen är morgondagens vinnare.

PS
Detta inlägg var ursprungligen skrivet mot bakgrund av kommunerna Mariestad/Skövdes kandidatur i ”tävlingen” var företaget Northvolt väljer att etablera sig. Texten nedan kommenterade möjligheter för Skaraborg i ett sådant scenario:
”- En mycket starkt skäl för etablering i Skaraborg är att Mariestad ingår i ett av UNESCOs nätverk för Hållbar utveckling, dvs ett Biosfärområde. För även om det inte är fullt klart för alla som bor i våra kommuner vad det innebär, behöver vi inte tveka över att både den internationella akademiska (forskarvärlden) och affärsvärlden (innovatörer/entreprenörer) ser mycket mycket stor attraktivitet i att verka i ett Biosfärområde utpekat av UNESCO som Modellområde för Hållbar Utveckling.
För att skapa en dynamisk region krävs också människor. Skaraborgs Stad är ett begrepp som omfattar 15 kommuner med idag ca 250.000 invånare. Det är Sveriges fjärde ”Stad”. Vi i TREFF menar att Skaraborgs Stad med en tydlig strategi år 2050 kan ha 400-450.000 invånare. Mariestad-Skövde-Tibro-Skultorp växer ihop via mindre tätorter. Falköping, Skara, Lidköping, Vara mfl städer bildar en väv av Landsbygdsstad genom tät småskalig kollektivtrafik. Höghastighetståg finns från Skövde ner till Landvetter där det ansluter till det Sthlm – Gbg-förbindelsen (Köpenhamn).

…samtal pågår om “Skaraborgs Stad” 

Skaraborgs Stad är ett begrepp vi anser är helt avgörande för utvecklingen i den region som tidigare hette Skaraborgs Län. Det är idag 15 kommuner som ligger i området. För att uppfattas som en attraktiv arbetsmarknad med ett brett kulturutbud, natur och fritidsupplevelser och många olika boendemöjliheter bör dessa kommuner slå sig ihop. De kommer då att ha ett invånarantal som gör dessa till Sveriges fjärde stad !
Vi vill med detta också luckra upp gränserna i begreppet stad och landsbygd. Vad är en stad? Vad är en landsbygd? Hur långt kommer man på en halvtimme i avstånd om man inte satt fast i en bilkö?

Skaraborg Stad kan komma att vara:
– Sveriges fjärde ”stad” – Stockholm, Göteborg, Malmö…å sen kommer Skaraborgs Stad.
– En bo, utbildnings och arbetsmarknad som har mer än 450.000 invånare.
– Ett affärsliv, handel och produktion med ett engagerat och internationellt starkt innehåll.
– Gemensam budget och engagerade ”stadsdelsnämnder” (fd kommunfullmäktige).
– Ett kulturliv som föder samhällsutveckling.
– Globalt spännande region där naturen, människorna och samhället utvecklas  i samklang, ekologisk, social och ekonomiskt hållbart.

…samtal pågår om “Innovation och Attraktionskraft”

Hur skapar man strukturer och ett tillväxtklimat som gynnar samhällsutvecklingen, ekonomiskt, socialt och hållbart?
Vi menar att man genom ett strategiskt Quattro Helix-arbete med högre utbildning kopplat till inkubatorer kan uppnå tillväxt/nytänkande inom områden som vi idag betraktar som statiska eller områden vi inte visste fanns!
Vår region är full av skaparkraft men har ingen tradition av att använda högre utbildning.
Gör det! Bygg ut våra Högskolor, besök Gothia Science Park, använd UNESCOs Biosfärområde ”Vänerskärgården Kinnekulle”, skapa Exportmogna turistdestinationer, och mitt i det vackra landskapet….glöm inte bort Digitaliseringens innovationsmöjlighet till nya tjänster och effektivisering av gamla strukturer.

…samtal pågår om “Vatten” 

Europa och världen står inför en vattenkris.
Sverige har rent vatten i överflöd. Genom att bygga pipelines till Europa med svenskt rent vatten kan vi dela med oss av en livsviktig resurs. Vi ligger också långt framme vad gäller miljöteknik. Här kan vi genom att styra anslag och kapital ge kraft till nya företag och innovationer som ger oss en bättre värld.
Låt Sveriges kreativitet och entreprenörsanda erbjuda Europa bra miljöteknik och rena råvaror.

…samtal pågår om “Electrolux i Mariestad lägger ner….”

Den stora Electrolux-fabriken som startade i början på 60-talet lägger nu ner. Är det en katastrof för Mariestad eller är det början på något nytt?
Det är defenitivt början på något nytt! Det menar vi. Vi har följt flera stora industrinedläggningar, alltifrån Teko-industrin i Borås (nu i globala frontlinjen inom Smart Textiles), Varven i Göteborg (som idag blivit Nordens ledande evenemangsstad), Electrolux i Västervik och Alingsås (båda gått från negativ utveckling till positiva tillväxtorter). Gemensamt är att det efter förändringen blivit fler jobb, ökad inflyttning och utveckling i nya branscher i dessa regioner/städer.
Genom nytänkande, samarbete inom Quadro Helix och ett målinriktat tänkande i nya banor kommer Electroluxfabrikens nedläggning visa Mariestad in till ny samhällstillväxt med den nya ekonomin som grund.
– En början är att föreställa sig 50 företag som delar på lokalerna, inget företag tillverkar produkter, inga företag har lager, alla företag har kunder utanför Sveriges gränser, alla företag har en nätverksuppbyggt kundbas, alla företag har ständig kunskapstillväxt via digitala nätverk, alla företag kommunicerar och marknadsför sig via sociala nätverk.